Famous baguazhang master Pan Xuezhi and Zulfiya Khazheyeva. 2014 Shenzhen. China.

Famous baguazhang master Pan Xuezhi and Zulfiya Khazheyeva. 2014 Shenzhen. China.

Famous baguazhang master Pan Xuezhi and Zulfiya Khazheyeva. 2014 Shenzhen. China.